P
a
y
K
i
a
z
o

BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

  1. TARAFLAR

1.1. İşbu Çerçeve Sözleşme ("Sözleşme"), Paykiazo  Anonim Şirketi (“Paykiazo”) ile Paykiazo tarafından sunulan hizmetlerden faydalanan kişi ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir. Paykiazo ve Kullanıcı ayrı ayrı "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

1.2. Paykiazo’nun adres ve iletişim bilgisi aşağıdaki gibidir:

Adres: Ankara, Etimesgut, Keskin Caddesi, Şahane Konutları A Blok, No:34 

Telefon numarası: 0554 816 4406 

E-Posta adresi: [email protected] 

Destek Talepleri: [email protected]

1.3. Kullanıcının kimliği ve iletişim bilgisi, Kullanıcının Paykiazo nezdinde ödeme hesabı açarken yaptığı başvuruda bildirdiği kimlik bilgisi ve iletişim bilgisidir.

1.4. Paykiazo’nun yukarıda belirtilen adresi merkez adresi olup, Paykiazo'nun bu adres dışında Hizmetlerini sunduğu bir şubesi bulunmamaktadır. Paykiazo’nun temsilcilerinin güncel listesi ve bunların unvanları ile adresleri www.paykiazo.com adresinde yer almaktadır.

2. TANIMLAR İşbu Sözleşmede aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıda listelenen ifadeler karşısında belirtilen anlamı taşımaktadırlar. 

Alıcı : Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 Banka : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren bankaları ifade eder. 

Elektronik Para : Kullanıcıdan alınan ve Paykiazo tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Paykiazo dışında diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kabul edilen ve Kanun’da tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan parasal değeri ifade eder. 

Elektronik İletişim Araçları : İnternet ve diğer iletişim ağları üzerinden iletilerin gönderilmesine, alınmasına veya saklanmasına imkân sağlayan bilgisayar, telefon, faks, otomatik arama makineleri gibi her türlü cihazı ifade eder. 

Gönderen : Kendi Ödeme hesabından veya Ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Hassas Ödeme Verisi : Ödeme Emrinin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracına ilişkin kişisel güvenlik bilgilerini ifade eder. Hizmetler : Paykiazo'nun Mevzuat çerçevesinde ve sahip olduğu faaliyet izinlerine uygun olarak sunduğu Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan ödeme hizmetlerini ve elektronik para işlemlerini ifade eder. 

İletişim Bilgisi: Kullanıcı tarafından işbu Sözleşmenin kurulması sırasında Paykiazo'ya bildirilen ve sonrasında değiştirilebilen, Kullanıcı ile iletişim kurulmasına yarayan telefon numarası, elektronik posta adresi ve adres dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim bilgisini ifade eder.

İnternet Sitesi: Kullanıcının Kimlik Doğrulama adımlarını tamamlamasıyla erişilebilen ve www.paykazo.net ve www.paykiazo.com adreslerinden erişilebilen, Paykiazo tarafından sunulan hizmetlerin sunulduğu internet sitesini ifade eder.

İş Günü: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları gereği bayram veya tatil günü sayılmayan Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerini ifade eder.

Kanun: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu ifade eder.

Kart: Paykiazo tarafından ihraç edilen ve Kullanıcının kart tabanlı bir ödeme işlemini başlatmasını sağlamak için gerekli ödeme uygulamalarını içeren ve ödeme aracı olarak kullanılan fiziki kartları ve aynı işleve sahip sanal kartları ifade eder.

Kart Hamili: Kendisine Paykiazo tarafından Kart verilen Kullanıcıyı ifade eder.

Kimlik Bilgileri: Kullanıcı tarafından işbu Sözleşmenin kurulması sırasında Paykiazo’ya bildirilen ve sonrasında değiştirilebilen, ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, kimlik numarası, kimlik belgesi seri numarası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcının kimliğinin belirlenmesine yarayan her türlü bilgiyi ifade eder.

Kimlik Doğrulama: Bildirilen herhangi bir kimlik bilgisinin gerçekten bildiren kişiye ait olduğuna dair güvence sağlayan mekanizmayı ifade eder.

Kişisel Güvenlik Bilgileri: Ödeme aracı ile işlem gerçekleştirirken kullanılabilecek şifre, son kullanma tarihi, güvenlik numarası gibi ödeme aracını ve ödeme aracı kullanıcısının kimliğini belirleyici bilgileri ifade eder.

Kullanıcı: Paykiazo nezdinde ödeme hesabı açarak Paykiazo tarafından sunulan ödeme hizmetlerinden, elektronik para hizmetlerinden ve/veya diğer hizmetlerden faydalanan, işbu Sözleşmenin tarafı olan gerçek kişiyi ifade eder.

Kullanıcı Güvenlik Bilgileri: Kimlik doğrulama işleminin yapılması amacıyla Paykiazo tarafından Kullanıcıya verilen veya Kullanıcı tarafından belirlenerek Paykiazo ile mutabık kalınan özelleştirilmiş bilgiyi ifade eder.

Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’dır.

Mevzuat : Kanun, Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili ikincil düzenlemeler ve işbu Sözleşme ve Paykiazo  tarafından sunulan hizmetlere doğrudan uygulanabilen Türkiye Cumhuriyeti kanunları, yönetmelikleri ve diğer düzenlemeleri ifade eder.

Mobil Uygulama : Akıllı telefon veya tablet gibi mobil bir cihaza yüklenerek, Kullanıcının Kimlik Doğrulama adımlarını tamamlamasıyla Paykiazo tarafından sunulan hizmetlere erişimi ve hizmetlerin kullanılmasını sağlayan uygulamadır.

Ödeme Aracı : Kullanıcı tarafından Ödeme Emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, QR kodu, şifre ve benzeri kişiye özel araçlardır.

Ödeme Emri : Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla Paykiazo' veya başka bir ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimattır.

Kart Şeması : Paykiazo'nun işleyişini destekleyen altyapı ve ödeme sisteminden bağımsız olarak, bu işleyişin yürütülmesinden sorumlu yönetim ve karar organları ile organizasyon yapısı da dâhil olmak üzere, kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan kurallar, uygulamalar, rehberler ve standartlar bütününü ifade eder.

Ödeme Hesabı : Kullanıcı adına Paykiazo nezdinde açılan ve Ödeme Hizmetinin sunulmasında kullanılan hesaptır.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu Sözleşme, Kanun kapsamında sahip olduğu faaliyet izni çerçevesinde Paykiazo tarafından verilmekte olan Hizmetlerden, Kullanıcının faydalanabilmesine ilişkin koşulları ve Tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere akdedilmiştir.
 

4. KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Gerçek kişiler, Paykiazo tarafından sunulan Hizmetlerden faydalanmak için asgari şartları Mevzuat çerçevesinde belirlenen kimlik tespiti ve kimlik teyidi adımlarını tamamlayarak hesap açmak zorundadırlar. Hesap açma adımını tamamlamış gerçek kişiler, işbu Sözleşme çerçevesinde Kullanıcı olarak kabul edilirler.

4.2. Kullanıcı tarafından sunulması gereken Kimlik Bilgileri ve İletişim Bilgileri, kullanıcı tarafından bizzat doldurulmalıdır. Mevzuat gereği ergin olmayanların bu Sözleşmeyi akdetmesi için yasal temsilcinin onayının alınmasına ilişkin kurallar saklı olmak üzere, bu Sözleşme vekalet veya yasal temsil yoluyla akdedilemez. Kullanıcı, yararlanmak istediği Hizmetlere ilgili alanlara manuel olarak veri girişi yaparak yalnızca kendisi tarafından bilinebilecek bilgileri belirtecek ve sunulması beklenilen belgeleri Hizmet Arayüzü üzerinden yapılan yönlendirmelere uygun olarak iletecektir. Paykiazo, iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmesini takiben Kullanıcıya hizmet vermeye başlayacaktır.

4.3. Kullanıcı, hesap açılış adımlarında sunduğu kimlik bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Paykiazo, iç kontrol ve uyum faaliyetleri kapsamında yürüttüğü faaliyetler sırasında Kullanıcının kabulü aşamasında veya daha sonra sunulan kimlik bilgilerinin ve/veya iletişim bilgilerinin gerçeğe aykırı olmasından veya bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmış olduğundan şüphe duyarsa, Kullanıcıdan kimlik bilgilerinin ve/veya iletişim bilgilerinin teyit edilmesini isteyebilir. Bu durumda, Kullanıcı, Paykiazo tarafından istenen her türlü bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür.

4.4. Kullanıcı, Paykiazo tarafından sunulan hiçbir Hizmetten faydalanırken kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmediğini ve Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca da başkası hesabına edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna göre, Kullanıcı kendisine Hizmet Arayüzüne erişim ve Hizmetlerden faydalanması için sağlanan şifreleri, parolaları ve diğer erişim bilgilerini hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamaz, üçüncü kişilerin Hizmet Arayüzünü kullanarak kendi adına işlem yapmasına izin veremez. Kullanıcı, bu hükmü ihlal etmesi halinde, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15’inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşbin güne kadar adli para cezası uygulanabileceğini bildiğini beyan eder. Bu madde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 17’nci maddesi uyarınca Kullanıcı tarafından verilecek yazılı beyanın yerine geçer.

4.5. Kullanıcı, Paykiazo'nun hizmetlerini yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanamaz veya bu amaçlar için mal veya hizmet satın alamaz. Kullanıcı, yasal düzenlemeler gereği kimlik tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri sunmadan veya kimlik doğrulaması için gerekli adımları tamamlamadan Paykiazo'nun hizmetlerini kullanmayı taahhüt eder.

4.6. Ergin olmayan kullanıcılar, Paykiazo'nun onayladığı yöntemler kullanılarak yasal temsilcileri tarafından onaylanmadan hizmetlerden faydalanamazlar. Ergin olmayan kullanıcıların elektronik para hesapları yasal temsilcileri tarafından takip edilebilir.

4.7. Kullanıcı, bu Anlaşmanın bilgi ve koşullarına her zaman Hizmet Arayüzü üzerinden erişim hakkına sahiptir.
 

5. PAYKİAZO'NUN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Paykiazo, tabi olduğu mevzuat ve kendi risk yönetimi politikası çerçevesinde Kullanıcılar için farklı kimlik tespiti yöntemleri ve farklı hesap türleri sunabilir. Sunulan hizmetler ile bu hizmetlere ilişkin limitler ve kısıtlamalar, yine tabi olunan mevzuat ve risk yönetimi politikaları kapsamında farklılaştırılabilir. Paykiazo, sunduğu hizmetleri tamamen kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir veya sonlandırabilir.

5.2. Paykiazo'nun sorumluluğu işbu Sözleşme ile tanımlı hizmetlerin (ödeme hizmetleri, elektronik para ihracı, para transferi, kart tabanlı ödemeler ve benzerleri) sunulması ile sınırlıdır. Paykiazo, Kullanıcıların üçüncü kişilerden satın aldığı mal veya hizmetlerin bedellerinin ödenmesi durumunda, hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından sunulan, sağlanan, satılan veya taahhüt edilen mal veya hizmetlerin ayıptan ari bir şekilde verileceği, sağlanacağı veya temin edileceği yönünde bir taahhütte bulunmaz. Bu nedenle, Paykiazo, üçüncü kişiler tarafından sunulan mal ve hizmetlerin yasalara ve ahlaka uygunluğundan, eksiksiz olarak temin edilmesinden veya teslim edilmesinden, fatura, irsaliye, garanti belgesi vb. yasal belgelerin sunulmasından ve diğer yasal yükümlülüklerden sorumlu değildir. Kullanıcı, bu madde kapsamında üçüncü kişilerin sorumlu olduğu iş ve işlemler nedeniyle çıkabilecek hiçbir ihtilaf için Paykiazo'nun sorumlu olmadığını, Paykiazo'dan bu sebeplerle herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

5.3. Paykiazo, mevzuata uygun şekilde kapsam ve kurallarını kendi belirleyeceği iç kontrol ve uyum faaliyetleri kapsamında:

(i) Kullanıcının hesap açılışı sırasında veya sonrasında sunduğu Kimlik Bilgilerinin ve İletişim Bilgilerinin doğruluğunu, 

(ii) Kullanıcının başkası hesabına hareket edip etmediğini, 

(iii) Hizmetleri kullanması için kendisine verilen Hassas Ödeme Verisi dahil her türlü şifre ve erişim yetkisini bir menfaat karşılığı üçüncü kişilere verip vermediğini, 

(iv) Hizmetleri yasa dışı faaliyetler için kullanıp kullanmadığını, 

(v) Hizmetler kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, hileli veya yetkisiz bir şekilde yapılıp yapılmadığını,

 (vi) Ödeme Hesabına hileli veya yetkisiz erişim sağlanıp sağlanmadığını veya hileli veya yetkisiz bir şekilde ödeme işlemi başlatılmaya çalışıp çalışılmadığını denetleyebilir, Kullanıcının işlemlerini bu amaçla gözlemleyebilir, raporlayabilir ve kaydedebilir.

5.4. Paykiazo, Madde 5.3 kapsamındaki faaliyetler doğrultusunda elde edilen bulgular veya ortaya çıkan makul şüphenin neticesi olarak tamamen kendi takdirine bağlı olarak şunları yapabilir:

(i) Tüm hizmetleri veya bazılarını askıya alabilir, (ii) Kullanıcının Elektronik Paranın geri ödenmesi talebini erteleyebilir veya reddedebilir, (iii) Kullanıcıya sunulan hizmetleri dondurabilir, durdurabilir veya kapatabilir, (iv) Bildirim süresi olmaksızın Sözleşmeyi derhal feshedebilir.

5.5. Kanunun bilgi verilmesini engelleyen hükümleri veya güvenliği tehdit eden objektif nedenler dışında, Paykiazo, Madde 5.4 kapsamındaki işlemleri hakkında - mümkün olduğunda işlemin uygulanmasından önce veya mümkün değilse işlemin gerçekleşmesinden sonra - Kullanıcıyı bilgilendirecektir.

5.6. Kullanıcı, Paykiazo'nun önceden yazılı izni olmadan Paykiazo’ya ait hiçbir markayı, fikri veya sınai hakkı kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz. Hizmet Arayüzünde kullanılan tüm sayfa üst bilgileri, özel grafikler, düğme simgeleri ve yazılar Paykiazo'nun markaları ve/veya ticari sunuş tarzıdır. Internet Sitesi ve Mobil Uygulamaya ilişkin tüm haklar, unvanlar ve menfaatler, buradaki herhangi bir içerik, Hizmetlere ilişkin teknoloji ve yukarıda bahsedilenlerden oluşturulan ya da türetilen herhangi bir teknoloji ya da tüm teknolojiler ve içerik Paykiazo'nun özel mülkiyetindedir. Kullanıcı, Paykiazo’nun önceden yazılı izni olmadan bunları kopyalayamaz, taklit edemez veya kullanamaz.